Sperky-exclusive.cz » Vše o nákupu » Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.sperky-exclusive.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost 4Company s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících). Veškeré obchodní vzatahy jsou upraveny příslušnými zákony platnými v ČR. Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Tato osoba je identifikována názvem společnosti nebo uvedením IČO v objednávce.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.
3. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
5. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci výše zmíněného internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
6. Informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Zůstávají v platnosti po dobu jež jsou zobrazeny na webovém rozhraní. Na webu jsou též zobrazeny ceny za přepravu a náklady na balení.
7.  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce.
8. Jazyk objednávky, kupní smlouvy a ostatních dokumentů je český. Kupní smlouva je archivována v DB dodavatele po dobu nezbytně nutnou.  Její dohledání je účtováno dle servisních a administrativních sazeb dodavatele.
9. Veškerá komunikace a dokumentace je v českém jazyce.
10. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
11. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

III. Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné

 1. Veškeré zboží bude expedováno v souladu s expediční lhůtou uvedenou v popisu objednaného zboží, v případě doručení GLS se expediční lhůta prodlužuje o 2 pracovní dny. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího.
 2. Přepravné se mění v závislosti na povaze zboží a na spotřebitelem vybraném druhu dopravce
 3. Ceny uvedené na internetovém obchodu nemusí souhlasit s cenami na výdejních místech a obchodech společnosti 4Company s.r.o.. Toto je dáno rozdílnými cenami dodavatelů pro jednotlivé pobočky a kurzovými rozdíly. Pokud chcete dodržet cenu internetového obchodu vytvořte objednávku přes internet a e-shop www.sperky-exclusive.cz

IV. Reklamace

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s „Reklamačním řádem“ internetového obchodu www.sperky-exclusive.cz a právním řádem platným v ČR.
 2. „Reklamační řád“ internetového obchodu www.sperky-exclusive.cz je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.

V. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany spotřebitele

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na některé z našich kamenných prodejen či výdejních míst.
V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

Zboží prosím vraťte na pobočce, kde jste si jej převzali nebo jej zašlete na adresu:
4Company s.r.o.
Soukenné náměstí 1,
460 01 Liberec 1

Co k vrácenému zboží přiložit?
Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás.

1. Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:
→ o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
→ o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
→ o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
→ o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
→ o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
→ o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
→ o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
→ o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
→ o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
→ o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu, uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. V 5.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
4. V případě odstoupení od smlouvy dle dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to takovým způsobem jakým bylo zboží uhrazeno kupujícím.
7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
8. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu.
9. Uveďte, pokud možno, zboží do původního stavu, nebo do stavu jemu se blížícímu (očištění, zkompletování, správné zabale­ní apod.), snížíte tím ponížení  vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Toto snížení je účtováno vždy a na požádání jsme schopni poslat dodatečně jeho kalkulaci. Minimální částka, o kterou je ponížena kupní cena při vraceni zboží je 300,– až 5000 Kč, viz bod 9.1. a/ což je technická kontrola výrobku a související úkony nikoliv paušální poplatek. Vše je posuzováno individuálně.
9.1. Právo prodávajícího na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. 
Kupující spotřebitel bere na vědomí, že v případě odstoupení od kupní smlouvy podle čl. V. odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, zejména pokud bylo vrácené zboží kupujícím spotřebitelem poškozeno, nadměrně opotřebeno, částečně spotřebováno anebo pokud kupující spotřebitel užíval zboží zjevně výrazně nad míru, která postačuje ke zjištění, zda mu zboží vyhovuje (náklady spojené s vrácením zboží). Prodávající upozorňuje kupujícího, že náklady spojené s vrácením zboží vyplývají z nákladů požadovaných třetími osobami (tj. subjekty poskytujícími odborný servis, opravu a údržbu) po prodávajícím, přičemž tyto náklady mohou být následující (uvedené částky jsou pouze orientační, může dojít k jejich navýšení a mohou tak přesáhnout kupní cenu zboží):
a)    odborné posouzení stavu zboží: 300,– Kč až 5 000,– Kč, 
b)    odborné umytí, vyčištění a uvedení zboží do původního stavu: 300,– Kč až 2 000,– Kč,
c)    odborná výměna poškozených či nadměrně opotřebených částí zboží: 100,– Kč až 5 000,– Kč,
d)    odborné nové zabalení zboží: 500,– Kč až 2 000,– Kč,
e)    přeprava zboží k odborným třetím osobám a zpět k prodávajícímu: 300,– Kč až 2 000,– Kč.
9.2. Právo prodávajícího na náhradu škody. 
Kupující bere na vědomí, že při jakémkoliv odstoupení od smlouvy má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu vzniklé škody a to zejména pokud se snížila hodnota vráceného zboží a nebo je zboží poškozeno, nadměrně opotřebeno nebo částečně spotřebováno.
9.3. Možnost zápočtu prodávajícím. 

Prodávající je oprávněn proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny jednostranně započíst svůj nárok na náhradu nákladů spojených s vrácením zboží, nárok na náhradu vzniklé škody, nárok na úroky z prodlení a nároky na smluvní pokuty vyplývající z obchodních podmínek.
S ohledem na různorodost zboží je každý  případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně a náklady jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží. Nároky budou jednostranně započteny pří vracení částky na účet kupujícího. 
 

VI. Práva z vadného plnění (rozpor s kupní smlouvou)

1.Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až2117 a§ 2161 až 2174 občanského zákoníku).
2.Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
2.1.má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
2.2.se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
2.3.zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
3.Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchod­ních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
4.§ 1732 odst. 2 občanského zákoníku
5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Zboží si můžete vyzkoušet, ale nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít www.sperky-exclusive.cz s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.
Spotřebiteli je na webu předem připraven formulář pro odstoupení od smlouvy dle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. f) nového občanského zákoníku.
 

VII. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
→ zboží se již nevyrábí nebo nedodává
→ výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
→ cena neodpovída evidentně skutečnosti a hodnotě zboží (nejedná-li se o akci či dražbu zboží)

Dle § 1732 odst. 2  dodání zboží za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží se považuje za veřejný návrh na uzavření smlouvy, a to s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit.
V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.
2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

VIII. Svépomocný prodej § 2609

1. Je-li předmětem díla věc, může ji zhotovitel na účet objednatele vhodným způsobem prodat, nepřevezme-li objednatel věc bez zbytečného odkladu poté, co dílo mělo být dokončeno; bylo-li dokončeno později, pak bez zbytečného odkladu po vyrozumění o dokončení díla. Nebrání-li tomu povaha věci, zhotovitel vyrozumí objednatele o zamýšleném prodeji a stanoví mu náhradní lhůtu k převzetí věci, avšak ne kratší než jeden měsíc.
2. Nehlásí-li se neznámý nebo nesnadno dosažitelný objednatel o dílo po dobu delší než šest měsíců, popřípadě, brání-li tomu povaha věci, nehlásí-li se objednatel o věc po dobu přiměřenou její povaze, může zhotovitel věc na jeho účet prodat i bez vyrozumění.
 

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny www.sperky-exclusive.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vá­zán.
 3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.
 4. Délka záruky na zboží je 24 měsíců není-li uvedeno jinak. Doby životnosti spotřebního materiálu je 6 měsíců.
 5. Zboží prodávané dle obchodního zákoníku tedy pro podnikatelskou­ činnost má vždy záruku 12 měsíců. Záruka uvedená na dokladu a u zboží se týká prodeje dle občanského zákoníku.

6. Po výměně reklamovaného zboží za nové, bezvadné nepoběží nová dvouletá záruka. Záruční lhůta se tedy počítá od data prvního nákupu zboží, a i když spotřebitel během tohoto období využije práva na výměnu zboží za nové. Při výměně věci nová záruka není.
7. Projeví-li se vada v prvním půl roce po zakoupení zboží, má se za to, že zboží bylo vadné od počátku a spotřebitel může požadovat výměnu věci za novou a bezvadnou. Výměnu věci však nelze požadovat, pokud by taková výměna byla z povahy věci neúměrná – například v situaci, kdy lze vadu bez zbytečného odkladu odstranit třeba dotažením šroubku nebo výměnou baterie, či jednoduchým servisním zásahem technika.
8. Pokud se reklamace podá na výdejně, nebo na obchodě, bude tam opět připravena k vyzvednutí.
9. spotřebitel je povinnen si na výdejně, či prodejně zboží překontrolovat, na pozdější reklamace mechanického rázu nebo nekompletnost dodávky nebude brán zřetel.
10. Na dokladech je uvedena záruka pro spotřebitele. Záruka pro zákazníka, který není spotřebitel je 12 měsíců.

Reklamační řád

1. Vadné zboží k reklamaci spolu s písemným oznámením o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese:

4Company s.r.o.
Soukenné Náměstí 1
460 01 Liberec

resp. na e-mailové adrese: info@sperky-exclusive.cz. Oznámení o závadách má obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo daňového dokladu, jeli možno podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla. Mnohdy je možné využít svozu firmy dodavatele na reklamaci. Informujte se na tuto možnost, při nahlášení reklamace.

2. Obratem po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, autorizovaný servis apod.).
3. Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující byl schopen předložit daňový doklad – fakturu nebo záruční list.
4. V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu nebo obchodnímu oddělení pro šperky-exclusive.cz, je zákazník povinen zboží zabalit do originálního obalu, pokud je možno a v případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.
5. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny. Pro výrobky které tomu svou povahou odpovídají, se vztahuje doba životnosti produktu, která je 6 měsíců.
6. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z nesprávného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. 
7. V případě nekomunikace zákazníka, odmítnutí převzetí zásilky na dobírku či odmítnutí převzetí reklamace či vrácení zboží může firma 4Company s.r.o. fakturovat náklady na uskladnění výrobku a to ve výši 20Kč/den/ zboží do objemu do 0,2m3 , za zboží větší 50kč/ den. Viz. Též  VII. Svépomocný prodej § 2609
8. Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data uplatnění reklamace kupujícím. Může ovšem dojít k vyjímečnému případu, kdy je nutné výrobek zaslat do centrálního servisu výrobce a záruční oprava se tímto může prodloužit po dohodě s kupujícím a to až na 60 dní. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.
9. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží. Ze zákona je spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vadného plnění, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, neprokáže li se při přezkoumání, že vada vznikla během užívání.
10. Zboží předané k reklamaci bude zkoumáno a opravováno pouze na závadu uvedenou Kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady).
11. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem).
Snažíme se zajistit co nejpřesnější popis a popis technických parametrů produktů. Řada výrobců si vyhrazuje právo změny některých parametrů či vlastností bez předchozího upozornění. Potřebujete-li ujištění o určitých parametrech produktu nebo v případě pochybností, kontaktujte prosím svého obchodníka. Pozdější reklamace vlastností je zbytečnou komplikací pro obě strany. V případě nákupu pro podnikatele bude reklamace vyřízena v nejkratším možném termínu.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.

Převzetí zboží

Je námi dodaná zásilka nekompletní nebo nesouhlasí s objednávkou?
Neprodleně po doručení zásilky nás kontaktujte na některé z uvedených spojení:
Tel: +420 481 005 771
Informační linka k nahlášení poškození z přepravy: +420 481 005 771
Email: info@sperky-exclusive.cz
Uveďte číslo Vaší objednávky (je uvedeno též na faktuře jako Variabilní symbol), Vaše jméno a co přesně není se zásilkou v pořádku, nelépe připojte též fotodokumentaci.
Poškození zjištěné při převzetí:
Při přijímání zboží od dopravce jste společně s předávajícím pracovníkem povinni překontrolovat  zásilku, zda nejeví jakékoliv známky poškození a zda páska s logem prodejce není porušená. V případě, že je zásilka poškozená nebo viditelně rozbalená, zásilku odmítněte a s dopravcem sepište zápis o škodě.

Při dodání Českou poštou

Jestliže poškození zjistíte až po odjezdu přepravce, uplatněte reklamaci nejdéle následující pracovní den na nejbližší pobočce České pošty. K podání reklamace budete potřebovat zásilku, včetně obalového materiálu a štítku, fakturu k dodanému zboží a občanský průkaz. Zaměstnanec pošty s Vámi sepíše zápis o škodě a protokol o uplatnění nároku na náhradu škody. Zároveň se neprodleně spojte s naším reklamačním oddělením (kontakty uvedeny výše) a poškození oznamte i tam.

Při dodání GLS

Jestliže poškození zjistíte až po odjezdu přepravce, nahlaste reklamaci ihned po doručení, nejdéle však následující pracovní den po převzetí našemu reklamačnímu oddělení (kontakty uvedeny výše). K uplatnění reklamace je potřeba uvést číslo objednávky a způsob poškození. Pracovník našeho reklamačního oddělení Vás požádá o fotografie poškozené zásilky včetně štítku dopravce a možných polepů jako je křehké nebo neklopit. Kompletní reklamaci řeší naše reklamační oddělení a Vy jste o ní průběžně informováni.

Na poškození zásilky, které bylo nahlášeno po uplynutí druhého pracovního dne po doručení zásilky, nebude brán zřetel.
Zboží, které si vyzvedáváte na některé z našich výdejen, je nutné překontrolovat ještě na výdejně před souhlasným gestem – převzetím. Na pozdější reklamace mechanického rázu nebude brán zřetel.

Ochrana osobních údajů

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení popř. IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo nám byla sdělena během registrace nového zákazníka jsou společností 4Company, s.r.o považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití.
Údaje o zákaznících zásadně nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, přepravci a pod.) a to pouze v nutném rozsahu.
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Možnosti platby

Ceny jsou včetně DPH a recyklačních poplatků.

1. Platba hotově
Je možná pouze při osobním převzetí zboží.
2. Platba dobírkou
Platba hotově při převzetí zboží mimo provozovnu (GLS)
3. Platba bankou předem
Platba předem bankovním převodem – bude Vám zaslán e-mail s číslem účtu, variabílním symbolem a celkovou částkou k úhradě. Zboží bude expedováno po připsání částky na náš účet.
4. Platba složenkou
Platba předem pomocí složenky – bude Vám zaslán e-mail s číslem účtu, variabílním symbolem a celkovou částkou k úhradě. Zboží bude expedováno po připsání částky na náš účet.
6. Platba na fakturu
Při dlouhodbější spolupráci je možno se indiviuálně domluvit na platbu na fakturu.
7. Osobní odběr-platba kartou
Při osobním odběru objednávek přes e-shop není možné platit kartou.

Doprava zboží

Zboží běžně doručujeme do 48 hodin po celé ČR, a to vlastní dopravou nebo pomocí přepravních společností. Když zboží opouší náš sklad nebo je připraveno k vyzvednutí na pobočce zašleme Vám informační e-mail. Doručení zboží závisí na stavu skladu – pokud zboží není u nás ani u dodavatele skladem, je o tom zákazník informován a je mu sdělen přibližný termín doručení. Po naskladnění zboží je zákazník opět kontaktován a náš pracovník s ním dohodne případné doručení. Zboží je samozřejmě možno si osobně vyzvednout.

Ceny za dopravu

Doprava cena
GLS – dobírka 99,–
GLS – bankovní převod 99,–
GLS – Slovensko 260,–
Osobní odběr 25,–

Cena poštovného na Slovensko Vám bude automaticky přepočítaná v objednávce. Doručení bude přepočítáno dle aktuálního kurzu a platba je prováděna přes dopravce (v případě využití služby Dobírka). Všechny ceny dopravy či osobního vyzvednutí jsou s DPH.

X. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem 4Company a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1.2014 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách 4Company s.r.o.

Puncovní značky – znění zákona

§ 1

Puncovní značky na zlaté zboží zákonných ryzostí

 1. Puncovní značka na zlaté zboží ryzosti 999/1000 (ryzost č. 0) je tvořena obrazem hlavy orla hledícího vlevo v obrysu kruhu; číslo ryzosti je vyznačeno arabskou číslicí 0, umístěnou v levé spodní části značky.
 2. Puncovní značka na zlaté zboží ryzosti 986/1000 (ryzost č. 1) je tvořena obrazem hlavy orla hledícího vlevo v obrysu půlkruhu s odseknutými rohy; číslo ryzosti je vyznačeno arabskou číslicí 1, umístěnou v levé spodní části značky.
 3. Puncovní značka na zlaté zboží ryzosti 900/1000 (ryzost č. 2) je tvořena obrazem hlavy orla hledícího vlevo v obrysu obdélníka, jehož boční strany jsou vyklenuty; číslo ryzosti je vyznačeno arabskou číslicí 2, umístěnou v levé spodní části značky.
 4. Puncovní značka na zlaté zboží ryzosti 750/1000 (ryzost č. 3) je tvořena obrazem hlavy kohouta hledícího vlevo v obrysu nestejnostranného pětiúhelníka; číslo ryzosti je vyznačeno arabskou číslicí 3, umístěnou v pravé horní části značky.
 5. Puncovní značka na zlaté zboží ryzosti 585/1000 (ryzost č. 4) je tvořena obrazem hlavy labutě hledící vlevo v obrysu protáhlého nepravidelného šestiúhelníka; číslo ryzosti je vyznačeno arabskou číslicí 4, umístěnou v levé horní části značky.

§ 2

Puncovní značky na stříbrné zboží zákonných ryzostí

 1. Puncovní značka na stříbrné zboží ryzosti 999/1000 (ryzost č. 0) je tvořena obrazem hlavy kamzíka hledícího mírně vlevo v obrysu kruhu; číslo ryzosti je vyznačeno arabskou číslicí 0, umístěnou v levé horní části značky.
 2. Puncovní značka na stříbrné zboží ryzosti 959/1000 (ryzost č. 1) je tvořena obrazem hlavy kamzíka hledícího mírně vlevo v kruhovém obrysu s výběžkem dole; číslo ryzosti je vyznačeno arabskou číslicí 1, umístěnou v dolním výběžku obrysu značky.
 3. Puncovní značka na stříbrné zboží ryzosti 925/1000 (ryzost č. 2) je tvořena obrazem hlavy kamzíka hledícího mírně vlevo v obrysu nestejnostranného šestiúhelníka symetrického dle svislé osy, jehož horní vodorovná hrana je vyklenuta, doplněného výběžkem dole; číslo ryzosti je vyznačeno arabskou číslicí 2, umístěnou v dolním výběžku obrysu značky.
 4. Puncovní značka na stříbrné zboží ryzosti 900/1000 (ryzost č. 3) je tvořena obrazem hlavy zajíce hledícího vlevo v obrysu nepravidelného šestiúhelníka; číslo ryzosti je vyznačeno arabskou číslicí 3, umístěnou v pravé dolní části značky.
 5. Puncovní značka na stříbrné zboží ryzosti 835/1000 (ryzost č. 4) je tvořena obrazem hlavy zajíce hledícího vlevo v obrysu lichoběžníka, jehož spodní vodorovná strana je vyklenuta; číslo ryzosti je vyznačeno arabskou číslicí 4, umístěnou v pravé dolní části značky.
 6. Puncovní značka na stříbrné zboží ryzosti 800/1000 (ryzost č. 5) je tvořena obrazem hlavy zajíce hledícího vlevo v obrysu obdélníka, jehož boční strany jsou vyklenuty; číslo ryzosti je vyznačeno arabskou číslicí 5, umístěnou v pravé dolní části značky.

§ 3

Puncovní značky na platinové zboží
Puncovní značky na platinové zboží všech zákonných ryzostí mají společné vyobrazení stylizované královské koruny, v jejíž střední části dole je vynechán prostor pro vyznačení čísla ryzosti arabskou číslicí 0 až 4. Toto vyobrazení je umístěno

 1. pro ryzost 999/1000 (ryzost č. 0) v obrysu kruhu,
 2. pro ryzost 950/1000 (ryzost č. 1) v obrysu obdélníka, jehož horní strana je vyklenuta,
 3. pro ryzost 900/1000 (ryzost č. 2) v obrysu obdélníka, jehož boční strany jsou vyklenuty,
 4. pro ryzost 850/1000 (ryzost č. 3) v obrysu symetrického šestiúhelníka,
 5. pro ryzost 800/1000 (ryzost č. 4) v obrysu vzniklém částečným průnikem dvou kruhů stejného průměru.

§ 4

Puncovní značky na staré zboží nižší než nejnižší zákonné ryzosti

 1. Puncovní značka na staré zlaté zboží nižší než nejnižší zákonné ryzosti je tvořena na šikmo šrafovaném pozadí umístěným písmenem „Z“, jehož střední část je částečně zakryta alchymistickým znamením pro zlato (stylizovaná značka slunce). Toto vyobrazení je umístěno v oválném obrysu se dvěma pravoúhlými výsečemi na užších koncích.
 2. Puncovní značka na staré stříbrné zboží nižší než nejnižší zákonné ryzosti je tvořena na šikmo šrafovaném pozadí alchymistickým znamením pro stříbro (stylizovaná značka měsíce), doplněným písmenem „S“ v podobě stylizovaných vousů; toto vyobrazení je umístěno v obrysu rovnoramenného trojúhelníka s krátkou horní základnou a otupenými rohy.

§ 5

Znaménka „METAL“
Znaménka „METAL“ jsou podle velikosti označované části tvořena nápisem „METAL“ nebo „MET“ nebo „M“, psaným hůlkovými písmeny, umístěným v obdélníkovém nebo čtvercovém obrysu.

§ 6

Vyobrazení puncovních značek (§ 1 až 4) a znamének „METAL“ je uvedeno v příloze této vyhlášky.

§ 7

Rozlišení puncovních značek

 1. Pro rozlišení pracoviště Puncovního úřadu, které puncovní značku vyrazilo, se užívají miniaturní písmena velké abecedy umístěná ve značce obvykle poblíž číslice vyznačující číslo ryzosti.
 2. Jednotlivým pracovištím Puncovního úřadu v České republice jsou přidělena následující písmena:

B – Brno O – Ostrava K – Červený Kostelec Z – Plzeň H – Hradec Králové P – Praha J – Jablonec nad Nisou R – Tábor L – Olomouc T – Turnov
Ryzosti pájek a složení klenotnických sli­tin

§ 8

 1. Ryzost pájky k pájení zlatého zboží nesmí být menší, než je ryzost pájeného zboží.
 2. Ryzost pájky k pájení stříbrného zboží musí být nejméně 600/1000 stříbra.
 3. Ryzost pájky k pájení platinového zboží musí být nejméně 585/1000 zlata.
 4. Pro pájení strojově vyráběné zlaté a stříbrné řetízkoviny je možno použít i pájku o nižší ryzosti, než je uvedeno v odstavcích 1 a 2, popřípadě pájku zcela z obecných kovů za předpokladu, že celková ryzost takto vyrobené řetízkoviny nepoklesne pod příslušnou zákonnou ryzost (§ 5 zákona).

§ 9

 1. Klenotnická slitina zlata může, kromě zlata, obsahovat stříbro, měď, zinek, mangan, nikl, železo nebo paladium.
 2. Klenotnická slitina stříbra může, kromě stříbra, obsahovat měď.
 3. Klenotnická slitina platiny může, kromě platiny, obsahovat paladium, zlato, měď, wolfram, nikl nebo kobalt.

Podrobnosti puncovní kontroly

§ 10 Předkládání zboží

Výrobce nebo obchodník oznamuje k puncovní kontrole druh, počet kusů, hmotnost a ryzost zboží na tiskopisech, které vydává Puncovní úřad; pokud je předkladatelem jiná osoba, vyplní tiskopis Puncovní úřad.

§ 11

 1. Trvanlivé označení puncovní značkou na zboží se provádí mechanickým otiskem razidla, nebo souhlasí-li s tím předkladatel, laserovým vypálením.
 2. Má-li se zboží zhotovené z více drahých kovů trvanlivě označit různými puncovními značkami, umístí se odpovídající značka na příslušnou část zboží; není-li to možné, umístí se značky částečně přes sebe, a to napřed značka kovu, kterého je méně.
 3. Porušením plomby (§ 20 odst. 4 zákona) ztrácí úřední označení zboží trvale platnost.
 4. Osvědčení (§ 20 odst. 4 zákona) obsahuje popis zboží, jeho hmotnost, zjištěnou ryzost a kov a otisk úředního razítka. Osvědčení platí pouze pro zboží, ke kterému bylo vydáno.

§ 12 Hmotnostní limit

Za zboží o velmi nízké hmotnosti, které nepodléhá povinné puncovní kontrole [§ 27 odst. 1 písm. a) bod 3 zákona], se považuje zboží, u něhož hmotnost drahého kovu v jednom samostatném kusu nepřesahuje 0,5 gramu u zboží zlatého a zboží platinového a 3 gramy u zboží stříbrného.

§ 13 Staré zboží

Starým zbožím, které nepodléhá povinné puncovní kontrole [§ 27 odst. 1 písm. d) zákona], jsou

 1. medaile a plakety ražené do roku 1939, pokud nejsou součástí zboží v pevném spojení (například pájením nebo nýtováním),
 2. medaile a plakety ražené do roku 1992 Státní mincovnou v Kremnici a označené mincovní značkou, která se sestává z velkého písmene „K“ umístěného ve vyšrafovaném osmiúhelníku.

§ 14 Označování slitků

Slitky drahých kovů do hmotnosti 50 gramů označí Puncovní úřad pouze úředním znakem, slitky o hmotnosti 50 až 1500 gramů i číslem slitku a slitky o hmotnosti nad 1500 gramů též údajem ryzosti a hmotnosti.